Organ rejestrujący pojazd nie rozstrzyga o prawie własności

Drukuj

Nie można skutecznie nabyć prawa własności od nieuprawnionego zbywcy (por. w tej kwestii m.in. rozważania zawarte w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 30 września 2010 r., II SA/Gl 107/10, w: LEX nr 752678). Wpis dokonany zatem przez włoski organ N.SIS II oraz ustalenia poczynione w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową poddały zatem w wątpliwość uprawnienia X do zbycia pojazdu. Prawidłowo zatem Prezydent Miasta wezwał skarżącego do przedłożenia prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, o jakim jest mowa w § 4 ust. 1 pkt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, które rozstrzygnęłoby sporną kwestię dotyczącą prawa własności przedmiotowego pojazdu. W związku zaś z odmową przedłożenia takiego orzeczenia organ ten prawidłowo odmówił rejestracji wskazanego przez skarżącego pojazdu.

Nietrafne były wobec tego zarzuty skargi wskazujące, że w związku z odmową rejestracji przedmiotowego samochodu doszło do naruszenia przez organy przepisów art. 72 i art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym. Podzielić należy bowiem stanowisko SKO, że w sprawie nie zostało udokumentowane zgodnie ze stanem rzeczywistym prawo własności zgłoszonego do rejestracji pojazdu. Skład orzekający podziela jednocześnie w całej rozciągłości zacytowany w uzasadnieniu decyzji SKO pogląd prawny NSA zawarty w wyroku z dnia 11 grudnia 2002 r., II SA/Gd 1793/00, w: LEX nr 203429, że organ administracji nie jest władny rozstrzygać w postępowaniu rejestracyjnym kwestii o charakterze cywilnoprawnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. II SA/Gl 885/12.

Źródło: CBOSA