Przetwarzanie danych w toku postępowania

Wpisany przez BS środa, 20 czerwca 2012 07:48
PDFDrukujEmail

Mimo braku w przepisach k.p.a. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, noszącego cechy upoważnienia o charakterze generalnym, należy przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych przez organ administracji dla celów prowadzonego postępowania jest niezbędne dla wykonania uprawnień i obowiązków przyznanych organowi w przepisach k.p.a.

 

Udział prokuratora w postępowaniu

Wpisany przez BS sobota, 16 czerwca 2012 10:51
PDFDrukujEmail

Prokuratorowi służy prawo:

• zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem,

• udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem,

• wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.

   

Ugoda w KPA

Wpisany przez BS wtorek, 05 czerwca 2012 13:09
PDFDrukujEmail

Zgodnie z art. 13 KPA sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach, mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed organem administracji publicznej (ugoda administracyjna). Organ administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

   

Udział organizacji społecznej w postępowaniu

Wpisany przez BS czwartek, 31 maja 2012 11:48
PDFDrukujEmail

Organizacjami społecznymi, w rozumieniu KPA, są organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje społeczne. Pojęcie „inne organizacje społeczne” nie zostało sprecyzowane. W tym miejscu może być pomocna ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która definiuje pojęcie organizacji pozarządowych oraz wymienia organizacje pożytku publicznego.

   

Przywrócenie terminu do załatwienia sprawy

Wpisany przez BS wtorek, 29 maja 2012 12:02
PDFDrukujEmail

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin. Przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

   

Strona 8 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>