Protokół z posiedzenia organów JST (cz.1)

Wpisany przez BS piątek, 15 lutego 2013 07:42
PDFDrukujEmail

Z posiedzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz komisji organu stanowiącego powinien być sporządzany protokół (wynika to z art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 8a ustawy o samorządzie powiatowym). Celem protokołu jest urzeczywistnienie zasady jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego. Protokół ma na celu ustalenie przebiegu posiedzenia.

 

Usuwanie danych osobowych z dokumentów z informacją publiczną

Wpisany przez BS piątek, 15 lutego 2013 07:40
PDFDrukujEmail

Jeden z regionalnych portali internetowych poinformował o przypadku udostępnienia w BIP starostwa powiatowego protokołu z kontroli skarbowej. Protokół zawierał również imiona i nazwiska niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej zobowiązuje do zamieszczania na stronie BIP danych publicznych, w tym dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających.

   

Rzecznik Praw Obywatelskich o karach administracyjnych

Wpisany przez BS piątek, 15 lutego 2013 07:37
PDFDrukujEmail

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra Administracji i Cyfryzacji podnosząc problem coraz powszechniejszego stosowaniem kar pieniężnych przez organy administracji publicznej.  Rzecznik za niepokojącą uznała tendencję wzrostu  liczby skarg dotyczących tego instrumentu karno - administracyjnego. W wyniku analiz dokonanych w Biurze RPO  stwierdzono, że administracyjne kary pieniężne stosowane są w coraz większym  stopniu, często zastępując dotychczas istniejącą odpowiedzialność z tytułu wykroczeń,  co wiąże się z licznymi negatywnymi konsekwencjami dla osób podlegających  ukaraniu.

   

Interpretacja art. 240 ust. 3 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wpisany przez BS czwartek, 07 lutego 2013 08:39
PDFDrukujEmail

Zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby, którym na podstawie dotychczasowych przepisów odmówiono prawa do pomocy na kontynuowanie nauki z powodu nieprzebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo niespełnienia kryterium dochodowego, nabywają prawo do tej pomocy, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszej ustawie. Nieco niefortunna redakcja powołanego przepisu powoduje problemy interpretacyjne.

   

Organ rejestrujący pojazd nie rozstrzyga o prawie własności

Wpisany przez BS czwartek, 07 lutego 2013 08:37
PDFDrukujEmail

Nie można skutecznie nabyć prawa własności od nieuprawnionego zbywcy (por. w tej kwestii m.in. rozważania zawarte w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 30 września 2010 r., II SA/Gl 107/10, w: LEX nr 752678). Wpis dokonany zatem przez włoski organ N.SIS II oraz ustalenia poczynione w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową poddały zatem w wątpliwość uprawnienia X do zbycia pojazdu. Prawidłowo zatem Prezydent Miasta wezwał skarżącego do przedłożenia prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, o jakim jest mowa w § 4 ust. 1 pkt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, które rozstrzygnęłoby sporną kwestię dotyczącą prawa własności przedmiotowego pojazdu. W związku zaś z odmową przedłożenia takiego orzeczenia organ ten prawidłowo odmówił rejestracji wskazanego przez skarżącego pojazdu.

Nietrafne były wobec tego zarzuty skargi wskazujące, że w związku z odmową rejestracji przedmiotowego samochodu doszło do naruszenia przez organy przepisów art. 72 i art. 73 ustawy prawo o ruchu drogowym. Podzielić należy bowiem stanowisko SKO, że w sprawie nie zostało udokumentowane zgodnie ze stanem rzeczywistym prawo własności zgłoszonego do rejestracji pojazdu. Skład orzekający podziela jednocześnie w całej rozciągłości zacytowany w uzasadnieniu decyzji SKO pogląd prawny NSA zawarty w wyroku z dnia 11 grudnia 2002 r., II SA/Gd 1793/00, w: LEX nr 203429, że organ administracji nie jest władny rozstrzygać w postępowaniu rejestracyjnym kwestii o charakterze cywilnoprawnym.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2012 r. sygn. II SA/Gl 885/12.

Źródło: CBOSA

   

Strona 4 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>