Język polski czy język urzędowy

Wpisany przez BS środa, 20 lutego 2013 10:54
PDFDrukujEmail

 

Rada Języka Polskiego oceniła poprawności językowej i sprawności komunikatywnej internetowych materiałów pisemnych, kierowanych do obywateli przez ministerstwa i wybrane instytucje centralne. Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego obejmuje lata 2010–2011 i zostało przedłożone Sejmowi 23 stycznia 2013 r. Warto się zapoznać z tym materiałem, ponieważ zawiera wiele istotnych wskazówek, które mogą być przydatne również dla instytucji samorządowych

 

Protokół z posiedzenia organów JST (cz.2)

Wpisany przez BS środa, 20 lutego 2013 10:46
PDFDrukujEmail

Protokół z posiedzenia organów JST podlega udostępnieniu po jego sporządzeniu. Powszechnie przyjęło się, że protokół nie jest sporządzany w czasie rzeczywistym, dla wprawnych protokolantów nie powinien to być problem, jednak protokołowaniem posiedzeń zajmują się zwykle pracownicy, dla których jest to jeden z wielu obowiązków zawodowych. W statutach organów jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się z reguły termin od kilku do kilkunastu dni na sporządzenie protokołu.

   

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Wpisany przez BS środa, 20 lutego 2013 10:44
PDFDrukujEmail

Projekty zagospodarowania działek oraz dokumentacja obejmująca posadowienie budynków związana z pozwoleniami na budowę obiektów budowlanych wydanych osobom fizycznym nie będącym osobami publicznymi pomimo tego, że jest informacją publiczną to prawo do tej informacji podlega ograniczeniu z uwagi na prywatność osoby, której tych pozwoleń udzielono. Dokumenty te nie mogą być w tej sytuacji udostępniane osobom trzecim. Odmienne stanowisko pociągałoby za sobą daleko idące skutki chociażby w zakresie bezpieczeństwa osoby fizycznej.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 listopada 2008 r. II SA/Bd 699/08
Źródło: LexPolonica nr 2054235

   

W uchwale nie definiuje się pojęć ustawowych

Wpisany przez BS piątek, 15 lutego 2013 07:47
PDFDrukujEmail

Z kompetencji do określania "trybu i sposobu udzielania zasiłku" (art. 90f pkt 4 ustawy o systemie oświaty) upoważniony organ powinien czynić użytek w sposób spójny z zamysłem ustawodawcy. W ustawie o systemie oświaty wyraźnie uzależniono uprawnienie do zasiłku szkolnego od każdej sytuacji mieszczącej się w zakresie pojęcia "zdarzenie losowe". Stąd gmina nie może definiować tego pojęcia, jak też nie może kształtować trybu i sposobu udzielania zasiłku w sposób, który by ograniczał możliwość pozyskania pomocy przez jakiegokolwiek ucznia dotkniętego zdarzeniem losowym w znaczeniu ustawowym.

   

Załączniki do uchwał

Wpisany przez BS piątek, 15 lutego 2013 07:44
PDFDrukujEmail

Zgodnie z §29 Zasad techniki prawodawczej u stawa może zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych ustawy.  W załącznikach do ustawy zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. 

   

Strona 3 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>