Regulamin przewozu osób nie jest aktem prawa miejscowego

Wpisany przez BS wtorek, 16 kwietnia 2013 13:59
PDFDrukujEmail

Regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym nie może mieć charakteru aktu prawa miejscowego, skoro ten jednorodny treściowo akt może być opracowany zarówno przez podmiot władzy publicznej, jakim jest w pewnych sytuacjach operator, jak i przez podmioty gospodarcze, świadczące usługi transportowe.

 

Rada nie może ustalać zasad wnoszenia opłat w przewozach pasażerskich

Wpisany przez BS piątek, 22 marca 2013 14:04
PDFDrukujEmail

Dyspozycja art. 8 ust. 1 ustawy o cenach upoważnienia radę gminy wyłącznie do ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy, nie obejmuje natomiast kwestii związanych ze sposobem wnoszenia opłat za usługi przewozowe czy też dotyczących treści biletu. Również art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega w szczególności na ustalaniu opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego) dotyczy – co niedwuznacznie wynika z jego treści – tylko ustalania opłat.
Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. III SA/Wr 581/12.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0F5EA6FF20.nsa.gov.pl/doc/4340E91137

   

Zmiana decyzji z pomocy społecznej

Wpisany przez BS piątek, 22 marca 2013 14:03
PDFDrukujEmail

Decyzja wydana na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, którą zmieniono lub uchylono pierwotną decyzję przyznającą prawo do określonych świadczeń z pomocy społecznej, ma charakter konstytutywny, zatem uchylenie lub zmiana decyzji przyznającej świadczenie nie może nastąpić z mocą wsteczną. Zasadnym było też przyjęcie przez Sąd stanowiska, iż w przypadku stwierdzenia, że zachodzą przesłanki przewidziane w art. 106 ust. 5 ustawy, organ wydaje decyzję uchylającą lub zmieniającą pierwotne rozstrzygnięcie ze skutkiem ex nunc, a co za tym idzie kształtuje nowy zakres uprawnień strony, istniejący dopiero od momentu wydania nowej decyzji, orzekającej o utracie prawa lub o zmianie wysokości dotychczas pobieranego świadczenia.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2011 r. I OSK 655/11
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4340E91137

   

Pełnomocnictwo od przewodniczącego rady – ważny wyrok NSA

Wpisany przez BS poniedziałek, 18 marca 2013 11:00
PDFDrukujEmail

W sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy udzielnie pełnomocnictwa procesowego przez przewodniczącego rady gminy nie skutkuje nieważnością postępowania sądowego, gdy skargę ( skargę kasacyjną) wniesiono przed podjęciem uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r. ( I OPS 3/12) i gdy nie wezwano skarżącej gminy do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2013 r. sygn.I OSK 2444/12.

   

Biuletyn Wiem Więcej - Prawo

Wpisany przez BS czwartek, 14 marca 2013 15:30
PDFDrukujEmail

Zapraszamy do zapoznania się z Biuletynem Wiem Więcej tym razem poświęconym postępowaniu o udzielenie informacji publicznej. 

   

Strona 1 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>