Pełnomocnictwo od przewodniczącego rady – ważny wyrok NSA

PDFDrukujEmail

W sprawie ze skargi na uchwałę rady gminy udzielnie pełnomocnictwa procesowego przez przewodniczącego rady gminy nie skutkuje nieważnością postępowania sądowego, gdy skargę ( skargę kasacyjną) wniesiono przed podjęciem uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 13 listopada 2012 r. ( I OPS 3/12) i gdy nie wezwano skarżącej gminy do złożenia prawidłowego pełnomocnictwa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 stycznia 2013 r. sygn.I OSK 2444/12.
W uzasadnieniu Sąd wskazał, że problem zdolności procesowej w sprawach ze skarg na uchwały rady gminy był dyskusyjny a orzecznictwo sądowe było niejednolite. Przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przepisy ustaw ustrojowych dawały podstawę do różnych interpretacji, a o właściwej wykładni przesądziła dopiero powołana uchwała. Innymi słowy nie można powoływać się na nieważność postępowania, z powołaniem się na zarzut, że że pełnomocnik strony nie był należycie umocowany.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/615FCEFA1F