Absolutorium

PDFDrukujEmail

Prezentujemy ciekawy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2011 r. sygn. I SA/Po 921/10. W tezach sąd punkt po punkcie wyjaśnia zasady udzielania absolutorium przez organ stanowiący oraz obala mity, które narosły przy stosowaniu w praktyce przepisów o absolutorium.

1.W obecnym stanie prawnym, nieuprawniony jest pogląd znajdujący wyraz w zaskarżonym rozstrzygnięciu - co do związania rady gminy treścią wniosku komisji rewizyjnej i konieczności poddania pod głosowanie tego wniosku.
2.Rada gminy ma prawo do decydowania o treści uchwały. Ustawa nadaje mocną pozycję komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej, to jednakże rada, a nie ta komisja, podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium i rada decyduje o ostatecznej treści uchwały w przedmiocie absolutorium.
3.Komisja rewizyjna jest organem podległym radzie gminy i nie ma wobec niej władczych uprawnień - nie może więc jej narzucić treści uchwały jaką ta ma podjąć.
4. Nieuprawnione jest twierdzenie, iż głosuję się " w sprawie absolutorium" a treść uchwały powstaje dopiero w wyniku głosowania. Treść uchwał powinna być zatem sformułowana jeszcze przed samym aktem głosowania.Radni muszą wiedzieć jakiej treści uchwałę głosują.
5. Poddana pod głosowanie uchwała powinna mieć treści pozytywną, tj. brzmienie: "w sprawie udzielenia absolutorium". Tylko bowiem oddanie pod głosowanie takiej uchwały zawsze doprowadzi do definitywnego rozstrzygnięcia kwestii absolutorium. Oddanie bezwzględnej większości głosów "za" uchwałą "w sprawie udzielenia absolutorium" prowadzi do jego udzielenia. Nieuzyskanie tej większości należy rozumieć jako nieudzielenie absolutorium. W sytuacji poddania pod głosowanie uchwały "w sprawie nieudzielenia absolutorium". Nieuzyskanie prze nią bezwzględnej większości głosów w przypadku np. "wstrzymania się" od głosu wszystkich radnych nie można zakwalifikować jako udzielenia absolutorium. Brak rozstrzygnięcia w przedmiocie absolutarium, a tym samym koniec procedury absolutoryjnej, gdy w wyniku głosowania uchwały "o niudzieleniu absolutorium" nie uzyskano bezwzględnej większości głosów mógłby pociągnąć niekorzystne następstwa dla wspólnoty samorządowej - mieszkańców gminy.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/82D8363532