Protokół z posiedzenia organów JST (cz.2)

PDFDrukujEmail

Protokół z posiedzenia organów JST podlega udostępnieniu po jego sporządzeniu. Powszechnie przyjęło się, że protokół nie jest sporządzany w czasie rzeczywistym, dla wprawnych protokolantów nie powinien to być problem, jednak protokołowaniem posiedzeń zajmują się zwykle pracownicy, dla których jest to jeden z wielu obowiązków zawodowych. W statutach organów jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się z reguły termin od kilku do kilkunastu dni na sporządzenie protokołu.

Orzecznictwo sądów administracyjnych jak i rozstrzygnięcia nadzorczy wojewodów wskazują, że nie można w statucie jednostki uzależnić ujawnienia treści protokołu od jego uprzedniego zatwierdzenia przez radę na kolejnej sesji (przykładowo Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Pomorskiego z dnia 28 września 2011 r. NK-III.4131.18.2011.TM, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 marca 2011 r. III SA/Wr 18/11).

Przykład 1: w statucie powiatu przewidziano, że protokół sporządza się w terminie 10 dni od daty sesji oraz wskazano, że protokół podpisuje protokolant i przewodniczący rady. W kolejnym przepisie przewidziano, że protokół zatwierdza rada na kolejnej sesji. W omawianym przypadku z protokołem z posiedzenia rady mamy do czynienia z chwilą jego podpisania przez osoby upoważnione. Tak sporządzony i podpisany dokument stanowi protokół z posiedzenia rady i może zostać udostępniony osobom trzecim. Nie ma przy tym znaczenia, że na kolejnej sesji radni złożą uwagi do protokołu.

Przykład 2: w statucie przewidziano, że protokół w terminie 10 dni od daty sesji sporządza i podpisuje protokolant, dalej, że przewodniczący rady podpisuje protokół po zatwierdzeniu go przez radę na kolejnej sesji. Również w tym przypadku należy przyjąć, że protokół z posiedzenia jest jawny już z chwilą sporządzenia i podpisania go przez protokolanta.