Załączniki do uchwał

PDFDrukujEmail

Zgodnie z §29 Zasad techniki prawodawczej u stawa może zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza się w przepisach merytorycznych ustawy.  W załącznikach do ustawy zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. 

Powołane wyżej zasady stosuje się odpowiednio do aktów prawa miejscowego stanowionych przez samorządy. Oznacza to, że przepisy o charakterze normatywnym powinny być zamieszczane przede wszystkim w treści uchwały, a nie w załączniku do niej.

Przykład: Prawidłowe zastosowanie zasad techniki prawodawczej w przypadku statutu jednostki samorządu terytorialnego sprowadza się do tego, że statut nie stanowi złącznika do uchwały, a jego treść jest wprost włączona do jej treści. W ten sposób statut przyjęła np. Rada Powiatu we Włodawie (Uchwała Nr XXIX/297/10 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 22 kwietnia 2010 r.). Przykłady innych jednostek pokazują, że jednak nie wszyscy taką zasadę stosują.

Naruszenie §29 zasad techniki prawodawczej nie jest jednak uznawane za istotne naruszenie prawa i nie powinno stanowić podstawy do uchylenia aktu prawa miejscowego. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 kwietnia 2005 r. OSK 1356/04  wskazano, że nie ma bowiem oparcia w obowiązujących przepisach stwierdzenie, że załącznik do uchwały wydanej na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawie, nie ma charakteru normatywnego, a tym samym, że zamieszczenie statutu województwa w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia statutu, stanowi istotne naruszenie prawa i pozbawia ten akt rangi obowiązującego przepisu prawa miejscowego. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2006 r. sygn.  II SA/Sz 1291/05 również wskazano, że załącznik do aktu prawa miejscowego stanowi integralną część tego aktu. Jego zmiana może być dokonana wyłącznie w drodze zmiany uchwały zawierającej taki załącznik. Załącznik do uchwały ma charakter normatywny, więc ma charakter przepisu powszechnie obowiązującego. Zdaniem sądu orzekającego w tamtej sprawie wyodrębnienie i wyłączenia zasadniczej, merytorycznej treści normatywnej aktu prawa miejscowego do stanowiącego jego integralną część załącznika można uznać jedynie za nieistotne uchybienie oraz, że zawarcie przepisów merytorycznych w załączniku do aktu prawa miejscowego nie pozbawia uchwały jej merytorycznej treści.

Odmienne zdanie w tej kwestii miał Naczelny Sąd Administracyjny oz. We Wrocławiu, który w wyroku z dnia 14 listopada 2002 r. II SA/Wr 1389/03, wskazał, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków jest powszechnie obowiązującym aktem prawa miejscowego oraz, że normy prawa powszechnie obowiązującego nie mogą być ustanowione w formie załącznika do uchwały. Takie stanowisko jest jednak odosobnionym poglądem i nie znajduje potwierdzenia w późniejszych orzeczeniach sądów administracyjnych.