Opieka nad dziećmi do lat trzech - projekt zmiany ustawy

PDFDrukujEmail

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy  projekt o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zdaniem projektodawców rozwiązania i mechanizmy prawne zawarte w obecnie obowiązującej ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 okazały się niewystarczająco skuteczne. Projekt ustawy został opracowany m.in. na podstawie uwag zgłaszanych przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz postulatów zgłoszonych podczas debaty zorganizowanej w Kancelarii Prezydenta RP w kwietniu 2012 r.

Podstawowe zmiany dotyczÄ…:

  1.     - zmniejszenia wkładu własnego gminy z 50% do 20% kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki,
  2.     - rozszerzenia katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki, tj. poza gminami również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
  3.     - poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów,
  4.     - możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
  5.     - umożliwienia zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą,
  6.     - umożliwienia podmiotom tworzącym żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzania danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki w tych instytucjach,
  7.     - zebrania i ujęcia w jednym akcie prawnym wymagań sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
  8.     - stworzenia podmiotom organizującym opiekę nad dziećmi możliwości przeprowadzenia procedury rejestracji żłobka i klubu dziecięcego przez platformę ePUAP,
  9.     - stworzenia podstawy prawnej otrzymania przez podmioty zatrudniające dziennych opiekunów dotacji celowej z budżetu gminy,
  10.     - skrócenie okresu działalności gospodarczej polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi jako działalności gospodarczej nieregulowanej.