Zawiadamiając o likwidacji szkoły nie można pominąć rodziców uczniów ostatniej klasy

PDFDrukujEmail

Z treści art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wyraźnie wynika, że organ prowadzący jest zobowiązany do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów. W przepisie tym brakuje jakichkolwiek wyłączeń, dotyczących kręgu osób określonych przywołanym przepisem. Zawiadomienie rodziców o zamiarze likwidacji szkoły warunkuje prawidłowość całej procedury zmierzającej do likwidacji danej placówki. Rodzice wszystkich uczniów mają prawo- zagwarantowane postanowieniami ustawy o systemie oświaty- do uzyskania informacji o zamiarze likwidacji szkoły i to w terminie nie późniejszym, niż 6 miesięcy przed terminem likwidacji. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. III SA/Gd 656/12. Uwaga! Orzeczenie nieprawomocne.

Likwidacja szkoły, w której uczy się dziecko, dotyczy ważnych spraw życiowych rodziców. Formy powiadomienia rodziców o zamiarze likwidacji szkoły ustawa nie określa, należy jednak zgodzić się ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażonym w wyroku z dnia 3 kwietnia 2007 r. sygn. akt I OSK 66/07 ( publ. LEX nr 334163), że nie można domniemywać tego, czy rodzic został zamiarze likwidacji szkoły zawiadomiony.
W sprawie rozpatrywanej przez sąd  brak było potwierdzenia, by o zamiarze likwidacji szkoły zostali poinformowani rodzice uczniów trzecich klas Liceum w roku szkolnym 2011/2012. Imienne zawiadomienia zostały wystosowane jedynie dla rodziców uczniów klas I i II, z pominięciem rodziców uczniów klas trzecich , a tego rodzaju wyłączeń przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują. Organ powołał się na organizowanie zebrań rodziców, nie wykazał jednak, by osoby te zostały rzeczywiście zawiadomione o zamiarze likwidacji szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
Nie jest istotne, że skarżąca jako rodzic ucznia I klasy o zamiarze likwidacji szkoły została zawiadomiona. Brak zawiadomienia rodziców wszystkich uczniów o zamiarze zlikwidowania placówki oświatowej jest obiektywnym naruszeniem art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, nie łączącym się z interesem prawnym strony skarżącej, podnoszącej zarzut takiego naruszenia.
Źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F40A2AEB2D